20080426_Langshisha_010

20080426_Langshisha_010
Langisha Ri 6.427m.